Pax Auctor

Koulutuksen innovointia ja
kehittämisratkaisuja
40 vuoden kokemuksella

Pax Auctor

Perustin Pax Auctor Oy:n koska neljän vuosikymmen virkaurani aikana olen kehittänyt varsin monipuolisen ja mittavan verkoston, jonka avulla voidaan saada käyttöön ja hyödyntää monenlaista hiljaista tietoa. Pax Auctor Oy:n tarkoituksena on erilaisten yhteenliittymien eli konsortioiden avulla sovittaa yhteen sekä kehittää alojensa kokeneiden asiantuntijoiden avulla jo olemassa olevia keksintöjä. Innovaatioiden avulla muodostetaan uusia, aikaisemmin tuntemattomia ratkaisuja tai toimintamalleja.

Olen työskennellyt poliisin palveluksessa sekä poliisi- että siviiliviroissa toukokuusta 1982 lähtien. Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana olen työskennellyt monenlaisissa tehtävissä: hälytyspartioissa, rikostutkinnassa, rikostorjunnassa ja tiedustelussa, maahanmuuttovalvonnassa, poliisin opetustehtävissä ja opintokurssien kehittäjänä sekä erilaisissa poliisin tutkimus- tai kehityshankkeissa. Olen myös palvelut rauhanturvatehtävissä vuosina 1988-1990 Syyriassa ja 1998-1999 poliisikouluttajana Albaniassa.

Ampuma-aseet ovat liittyneet työuraani. Työskentelin poliisin voimankäyttökouluttajana vuosina 1990-2011 ja osallistuin koulutuksiin, kursseille ja seminaareihin EU-maissa ja ulkomailla, kuten USA:ssa. Tunnen hyvin erilaiset aseet, niiden toimintatavat ja vaikutukset, valmistajat sekä aseisiin liittyvän liiketoiminnan Suomessa ja Euroopassa. Vuosikymmenten aikana luomani verkostot kattavat laajan kirjon viranomaisia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja muita toimijoita. Viimeisen vuosikymmenen olen vastannut asekeräilijöiden valvonnasta ja sotilasaseiden, kuten sarjatuliaseiden aselupien myöntämisestä siviileille Suomessa. Lisäksi vastasin viisi vuotta ampumaratojen lupien myöntämisestä.

Ampuma-aseisiin liittyvän laittoman toiminnan, kuten ampuma-aserikosten ja kotimaisen sekä kansainvälisen laittoman asekaupan valvonta, tiedustelu, paljastaminen ja ilmiantaminen ovat kuuluneet virkatehtäviini viimeiset 11 vuotta. Tässä tehtävässä olen ollut hyvin laajasti yhteistyössä monien erilaisten viranomaisten, poliisiorganisaatioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Ampuma-aseet ovat teknisiä välineitä, joista aiheutuu vaaraa muille – mutta vain ja ainoastaan niiden käyttäjän kautta. Aseiden väärää käyttöä on torjuttava ja oikeaa edistettävä. Siksi tärkein päämääräni on ollut ja on edelleen edistää kaikkeen ampuma-aseiden käyttöön liittyvää turvallisuutta, joka taas edellyttää sitoutumista sääntöjen ja lakien noudattamiseen. Vain yhteisiä ja sovittuja pelisääntöjä noudattamalla voidaan ylläpitää yhteiskunnan ja sen jäsenten rauhanomaista kehitystä ja turvallisuutta.

Pax Auctor

I founded Pax Auctor Oy (Ltd) for the reason that during my four decades of official career, I have developed a quite versatile and extensive network, which can be used to access and utilize a wide variety of implicit information. The purpose of Pax Auctor Oy is to coordinate and develop already existing inventions with the help of experienced experts in their fields with the help of various associations or consortia. With the help of innovations, new, previously unknown solutions or operating models are formed.

I have worked for the police in both police and civilian assignments since May 1982. During the past four decades, I have operated in many positions: in public order patrols, criminal investigations, crime prevention and intelligence, immigration control, police teaching, and as a developer of police courses, as well as in various police research or development projects, just to name a few. I also served in peacekeeping operations in Syria from 1988 to 1990 as Military Police in UNDOF (UN) and in Albania from 1998 to 1999 MAPE (WEU) as a Police advisor.

Firearms have been connected as an integral part of my career. I worked along with my duties as a police shooting instructor and use-of-force trainer from 1990 to 2011. In those positions, I participated in the training, courses, and seminars in many EU member states and also abroad, such as in the USA. I am very familiar with different weapons, their operating methods and effects, manufacturers as well as the whole business related to weapons in Finland and Europe. The networks I have created over the decades cover a wide range of associates working in police and military positions, state security authorities, NGOs, private companies, and other actors. For the last decade, I have been responsible for the supervision of arms collectors and the granting of weapons licenses for military weapons, such as field guns and full auto firearms, to civilian license-holders in Finland. In addition, I was responsible for issuing permits for all shooting ranges in Finland for five years.

Over the past 11 years, my duties have included monitoring, investigating, revealing, and reporting illegal activities related to firearm crimes and the domestic and international illegal arms trade. In this position, I have cooperated very extensively with many different national authorities, police organizations, and their representatives, as well as international actors.

We must always bear in mind that firearms are technical tools that cause danger to others – but only through their user. Incorrect, unauthorized, careless, or illegal use of weapons must be prevented and correct practices must be promoted by all means. Therefore, my main goal has been and still is to promote the proper use and safety of all weapons, especially firearms, which in turn requires a commitment to obeying all rules and laws.

Only by following common and agreed rules the non-violent development and safety of society and all its members can be preserved.