Pax Auctor

Koulutuksen innovointia ja
kehittämisratkaisuja
40 vuoden kokemuksella

Kansikuvan Olavinlinna sijaitsee kuvankauniin Saimaan järvierämaan sydämessä, voimakkaasti virtaavan Kyrönsalmen saarella, Savonlinnan kaupungissa, itäisessä Suomessa. Linna on turvannut yli 500 vuotta Suomen rajaa voittamattomana salpana vihollista vastaan. Monia kertoja linnaa on yritetty vallata idästä tulevilla hyökkäyksillä. Kukaan ei kuitenkaan koskaan ole onnistunut murtamaan linnan vastarintaa.

Olavinlinna kuvaa yhtä ikivanhaa puolustuksen periaatetta: kaikki ihmisen tekemä voidaan murtaa ja hävittää. Oikeaan ja analysoituun tietoon perustuva suunnittelu ja rakenteiden ratkaisut tekevät murtamisesta kallista. Suojauksen merkittävä kysymys onkin: Onko hyökkääjä valmis maksamaan murtamisen vaatiman hinnan? Savonlinnalaisen Pax Auctor Oy:n innovaatiosuunnittelu perustuu tiedon hankkimiseen ja sen riittävään analyysiin.

Ikivanhassa kiinalaisen mestarin Sun Zun teoksessa ”Sodankäynnin taito” mainitaan kaiken voittamisen ensimmäisenä ohjeena tiedon arviointi. Tieto on elinkysymys, jonka huolellinen tutkiminen on välttämätöntä. Lisäksi voittoa tavoittelevan on aina ensin arvioitava voiton hinta. Sun Zun teoksen ajatuksista voidaankin päätellä, että oikea, riittävä tieto on voittamisen keskeinen tekijä.

St. Olaf’s Castle, Olavinlinna in Finnish, in the cover image is located in the heart of the picturesque lake wilderness of Saimaa, on the island of the powerfully flowing strait Kyrönsalmi, in the town of Savonlinna, in eastern Finland. The castle has protected Finland’s border as an ultimate latch against the enemy for over 500 years. There have been many attempts to capture the castle by attacks coming from the east. However, no one has ever managed to break the castle’s resistance.

St. Olaf’s Castle illustrates one ancient key principle of defense: everything man-made can be broken and destroyed. Planning and structural solutions based on correct and analyzed information make pulling down expensive. The imperative question of all protection is: Is the attacker ready to pay the price demanded by the breach?

Innovation and planning of Pax Auctor Oy are grounded on the gaining of information and its adequate analysis. In the ancient work of the Chinese strategy, Sun Tzu, ”The Art of War”, the first instruction for winning is the evaluation of intelligence. Collected information is a matter of life, the careful study of which is essential. In addition, the triumph seeker must at all times estimate the price of the victory first. From the views in Sun Tzu’s work, it can be concluded that correct, sufficient knowledge is a key factor in winning.

Замок Святого Олафа, фінською мовою Олавінлінна, на зображенні обкладинки, розташований у самому серці мальовничого озера Саймаа, на острові потужної протоки Кюренсалмі, у місті Савонлінна, на сході Фінляндії. Понад 500 років замок захищав кордон Фінляндії як головний засув від ворога. Було багато спроб захопити замок нападами зі сходу. Однак нікому так і не вдалося зломити опір замку.

Замок Святого Олафа ілюструє один із стародавніх ключових принципів захисту: усе, створене людиною, можна зламати та знищити. Планування та структурні рішення, засновані на правильній та проаналізованій інформації, роблять знесення дорогим. Важливе питання будь-якого захисту: чи готовий зловмисник заплатити ціну, яку вимагає порушення?

Інновації та планування Pax Auctor Oy базуються на отриманні інформації та її адекватному аналізі. У стародавній праці китайської стратегії Сунь Цзи «Мистецтво війни» першою інструкцією для перемоги є оцінка інтелекту. Зібрана інформація – це справа життя, уважне вивчення якої є обов’язковим. Крім того, шукач тріумфу повинен завжди оцінювати ціну Перемоги першим. З поглядів у роботі Сунь Цзи можна зробити висновок, що правильне, достатнє знання є ключовим фактором перемоги.

Pax Auctor lyhyesti

Perustin Pax Auctor Oy:n koska neljän vuosikymmen virkaurani aikana olen kehittänyt varsin monipuolisen ja mittavan verkoston, jonka avulla voidaan saada käyttöön ja hyödyntää monenlaista hiljaista tietoa. Pax Auctor Oy:n tarkoituksena on erilaisten yhteenliittymien eli konsortioiden avulla sovittaa yhteen sekä kehittää alojensa kokeneiden asiantuntijoiden avulla jo olemassa olevia keksintöjä. Innovaatioiden avulla muodostetaan uusia, aikaisemmin tuntemattomia ratkaisuja tai toimintamalleja.

Artikkelit